01.02.2021

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

pod nazwą „Karnawałowe przysmaki”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą Karnawałowe przysmaki. Organizatorem i zarazem Fundatorem nagród jest spółka Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 63, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049583, zwana dalej Organizatorem lub ZT Bielmar.
 3. Konkurs organizowany jest na profilu Organizatora zamieszczonym w portalu społecznościowym Facebook pod adresem, https://www.facebook.com/PalmaMargaryna/, zwanym w dalszej części Regulaminu „Profilem”.
 4. Konkurs organizowany jest i prowadzony w celu promocji Organizatora i jego produktów.
 5. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Konkurs trwa w okresie od 01.02 do 14.02.2021.
 8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018,165 t.j..) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 

 

 1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE I WARUNKI KONKURSU
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych będące użytkownikami serwisu Facebook i posiadające konto w serwisie Facebook, oraz zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem pkt II ppkt 3 (poniżej), zwane w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami” lub w liczbie pojedynczej „Uczestnikiem”.
 4. Udziału w Konkursie nie mogą brać:
 5. osoby, które są zaangażowane w organizowanie i przeprowadzenie Konkursu, w tym wchodzące w skład Komisji konkursowej,
 6. pracownicy Organizatora Konkursu oraz osoby zatrudnione o Organizatora na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług,
 7. osoby najbliższe osób wskazanych w pkt a i b. Za osobę najbliższą rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą z osobami o których mowa w pkt a i b w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka.
 8. Osoby spełniające kryteria powyżej określone, które chcą wziąć udział w Konkursie winny w komentarzu do banera konkursowego, w okresie trwania Konkursu, zamieścić zdjęcie wypieku oraz krótki opis wykonania. Każdy Uczestnik może zamieścić maksymalnie do 5 zdjęć.
 9. W przypadku zamieszczenia większej ilości zgłoszeń konkursowych, Komisja będzie rozpatrywać wyłącznie 5 pierwszych zdjęć. Kolejne zdjęcia konkursowe, ponad liczbę określoną w pkt 4 powyżej, nie będą brane pod uwagę i oceniane przez Komisję konkursową.
 10. Kryterium wyboru zwycięskiego Zadania Konkursowego jest walor artystyczny zgłoszenia konkursowego oraz zgodność z tematyką konkursu.
 11. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich ogłoszenie na profilu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/PalmaMargaryna/ z podaniem imienia i nazwiska Laureata, bądź nicku, którym Laureat posługuje się na Facebooku, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę.
 12. Organizator informuje, iż dla uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 13. zainstalowania na sprzęcie komputerowym lub telefonicznym przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 31 lub nowszej, Google Chrome w wersji 36 lub nowszej),
 14. posiadanie aktywnego profilu na portalu społecznościowym Facebook,
 15. dostępu do sieci Internet,
 16. programu umożliwiającego wprowadzanie zdjęć do pamięci urządzenia,
 • posiadanie komputera (PC, laptop) lub innego urządzenia zapewniającego dostęp do Internetu.
 1. Organizator informuje, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika korzystającego z sieci Internet jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.
 2. Zamieszczone zdjęcie nie może zawierać treści zabronionych przez przepisy prawa lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, etnicznym, propagujących piractwo komputerowe lub fonograficzne, upowszechniających techniki łamania danych.
 3. Uczestnik potwierdza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności zdjęcia/grafiki/kolaże zamieszczone w wykonaniu Zadania Konkursowego stanowią jego wyłączną własność, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich).
 4. W przypadku zamieszczenia zdjęć zawierających treści określone w pkt 10 (powyżej) Organizator zastrzega prawo do ich usunięcia ze swojego Profilu.
 5. Zdjęcia konkursowe przesłane przez Uczestników, niespełniające wymogów określonych w pkt II ppkt 4 lub zawierające treści wskazane w pkt II ppkt 10, nie będą rozpatrywane przez Komisję konkursową.

 

 • NAGRODA I WYBÓR ZWYCIĘZCY
 1. Organizator Konkursu przewidział nagrody rzeczowe.
 2. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny lub inny ekwiwalent rzeczowy.
 3. Wyboru zwycięzcy Konkursu dokona Komisja konkursowa składająca się z pracowników wyznaczonych przez Organizatora Konkursu w liczbie 3 osób.
 4. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 5. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięzcy zgodnie z Regulaminem Konkursu, na podstawie walorów estetycznych zdjęcia i kreatywności propozycji.
 6. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzcy Konkursu spośród Uczestników Konkursu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 7. O osobie zwycięzcy Organizator Konkursu zawiadomi poprzez ogłoszenie na profilu Organizatora Konkursu na portalu Facebook w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru zwycięzcy.
 8. W wiadomości prywatnej Organizator Konkursu zwróci się do zwycięzcy Konkursu o wskazanie danych niezbędnych do rozliczenia podatku od nagrody (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) oraz adresu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jaki nagroda będzie miała być wysłana. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się przekazać dane, o których mowa w niniejszym punkcie, zgodnie z prawdą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika informacji o przyznaniu nagrody.
 9. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora Konkursu na adres wskazany przez zwycięzcę Konkursu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 30 dni od dnia wskazania danych niezbędnych do rozliczenia podatku od nagrody oraz wskazania adresu na jaki nagroda będzie miała być wysłana.

 

 

 

 

 

 

 1. PRAWA AUTORSKIE
 2. Uczestnik oświadcza, iż przesłane zdjęcie oraz przepis nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym przede wszystkim praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a także iż zdjęcia są przejawem wyłącznie jego działalności twórczej.
 3. Przesyłając zdjęcia konkursowe Uczestnik udziela nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej do przesłanych zdjęć i przepisów, obejmującej następujące pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego, w tym na Profilu Organizatora;
  2. rozpowszechnianie poprzez publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i emitowanie na wszelkich nośnikach, w tym monitorach reklamowych i DVD, oraz poprzez wykorzystanie wszelkich technik multimedialnych, tak aby osoby trzecie miały dostęp do zdjęć w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczenie i rozpowszechnienie zdjęć na portalu społecznościowym Facebook;
  3. wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z promocją Organizatora i jego produktów.
 4. Udzielona przez Uczestnika niewyłączna licencja, jest nieograniczona czasowo i terytorialnie, tj. obejmuje zarówno terytorium Rzeczypospolitej jak i wszystkich innych państw.

 

 1. DANE OSOBOWE:
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem są Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o., ul. Sempołowskiej 63, 43-300 Bielsko-Biała wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049583,.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu, w tym wysyłka nagród, oraz wykonanie obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu są: 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), (dalej: RODO), – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, jakim jest organizacja konkursu oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – przeprowadzenie Konkursu, ogłoszenie wyników Konkursu, przekazanie Nagrody, rozpatrywanie reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu.
 5. Odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz platforma społecznościowa facebook.com. Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
 6. Przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, wizerunek uczestnika, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie.
 7. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 8. Dane osobowe znajdujące się w komentarzach pod postem konkursowym, takie jak: imię (imiona) i nazwisko, nick, wizerunek uczestnika konkursu, będą przechowywane przez czas prowadzenia przez administratora strony Margaryny Palmy. Okres przechowywania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie, będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem lub okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Dalsze informacje dot. przysługujących Uczestnikom prawach, znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.bielmar.pl/polityka-prywatnosci/
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

 

 1. REKLAMACJE:
 2. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być przesłane listem poleconym lub przesyłką kurierską, lub poprzez email na adres: marketing@bielmar.pl jak również złożone osobiście na następujący adres Organizatora: Zakłady Tłuszczowe BIELMAR Sp. z o.o., ul. Sempołowskiej 63, 43-300 Bielsko-Biała.
 3. Reklamacja winna zawierać imię i nazwisko Uczestnika składającego reklamacje, jego adres do korespondencji oraz opis przyczyny złożenia reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję konkursową, która jest jednocześnie Komisją Reklamacyjną.
 5. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na wskazane (powyżej) adresy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. O terminowym zgłoszeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego, nadania przesyłki kurierskiej. Organizator nie będzie rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 6. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, podlegają rozpoznaniu przez właściwy sąd powszechny.
 3. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu.
 4. Organizator Konkursu informuje, iż:
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 6. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu konkursu. Organizator Konkursu (Administrator promocji) korzysta z serwisu Facebook do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność.
 7. Wszelkie informacje i dane pozyskiwane od Uczestników w związku z Konkursem są gromadzone przez Organizatora Konkursu.
 8. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik akceptuje postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021.
 10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie Organizatora Konkursu.

 

Organizator Konkursu:

Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 63, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049583.


Wróć