01.02.2021

Regulamin konkursu

Konkurs “Wiosenne Wyzwanie”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Wiosenne Wyzwanie” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
 3. Organizatorem Konkursu (dalej jako: „Organizator”) jest spółka Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp z.o.o., z siedzibą na ul. Sempołowskiej 63, 43-300 w Bielsku-Białej, NIP: 547-016-88-57, REGON: 070487588, zwana dalej Organizatorem.
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wykorzystaniem aplikacji Instagram oraz Facebook.
 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.04.2021 o godzinie 00:01 i kończy w dniu 15.05.2021 o godzinie 23:59.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z Klauzulą Informacyjną RODO znajdującą się na końcu niniejszego Regulaminu.

 

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

a) Jury Konkursowe – komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora powołana na potrzeby wyłonienia Zwycięzców Konkursu.

b) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie i wzięła w nim udział poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.

c) Zwycięzca lub Laureat – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony do otrzymania Nagrody.

d) Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.

e) Odpowiedź – odpowiedź stanowiąca wykonanie zadania konkursowego wskazanego w pkt. III ust. 5 Regulaminu przesyłana przez zamieszczenie zdjęcia na Instagramie.

 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Wykonanie zadania konkursowego, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadająca aktywne konto w serwisie Instagram (dalej jako: „Warunki Uczestnictwa”).
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej Nagrody w Konkursie.
 4. Uczestnik, spełniający Warunki Uczestnictwa, bierze udział w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego, opisanego w ust. 5 poniżej. W przypadku wykonania zadania konkursowego przez osobę niespełniającą Warunków Uczestnictwa, osoba taka nie bierze udziału w Konkursie.
 5. Zadaniem konkursowym jest:

a) etap 1 – w komentarzu do posta konkursowego na Facebooku, w okresie trwania Konkursu, zamieścić odpowiedź na pytanie „jaką aktywność lubisz najbardziej i dlaczego?”. W odpowiedzi uczestnik dostanie w wiadomości prywatnej pakiet diet.

b) etap 2 – opublikowanie na Instagramie zdjęcia prezentującego wybrane danie opisane w dietach z widocznym olejem Beskidzkim i oznaczeniem profilu Organizatora.

     6.Uczestnik może przesłać dowolną ilość zdjęć konkursowych w trakcie trwania Konkursu.

     7. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko takie zdjęcie, które łącznie spełnia następujące warunki:

a) jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

b) co do której Uczestnik ją zgłaszający posiada pełnię praw autorskich w zakresie, w jakim stanowi ona utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),

c) nie narusza oraz nie grozi naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności nie narusza lub nie grozi naruszeniem ich majątkowych i osobistych praw autorskich lub praw do wizerunku. W przypadku, gdy zdjęcie zawierać będzie wizerunek osób trzecich Uczestnik zobowiązany jest uzyskać zgodę tych osób na publikację tego wizerunku i poprzez przesłanie Odpowiedzi gwarantuje, że zgodę taką uzyskał. Organizator lub Przedstawiciel mogą żądać od Uczestnika, w każdym czasie, przedstawienia dowodu uzyskania takiej zgody. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z takiej odpowiedzialności.

d) jest wolna od wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego,

e) nie zawiera treści reklamowych jakichkolwiek innych podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora.

    8. Ocena Odpowiedzi konkursowych i kryteria rozstrzygnięcia Konkursu uregulowane są w pkt. V Regulaminu.

 

IV. NAGRODY

 1. Organizator Konkursu przewidział cztery nagrody rzeczowe, w tym jedną nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia. Nagrodą są akcesoria kuchenne o łącznej wartości ok. 400zł.
 2. Przyznane Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody pieniężne oraz nie mogą być – bez zgody Organizatora – przeniesione na osoby trzecie.

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE

 1. Zadaniem Jury Konkursowego będzie (i) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, (ii) wyłonienie laureatów, (iii) ogłoszenie wyników Konkursu, (iv) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
 2. Kryterium wyboru laureatów Nagród jest kreatywność, oryginalność i ciekawość zdjęcia zmieszczonego przez Uczestnika w wykonaniu zadania konkursowego i pozostającego w zgodzie z określonymi niniejszym Regulaminem warunkami.
 3. Każdy Uczestnik – niezależnie od liczby przesłanych Odpowiedzi Konkursowych – może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 4. Jury Konkursowe składa się z przedstawicieli Organizatora
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Laureat Nagrody zostanie poinformowany o przyznaniu mu Nagrody poprzez przesłanie – przez Organizatora– wiadomości prywatnej w serwisie Instagram w ciągu 2 dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu. W wiadomości tej Organizator poprosi o przesłanie w terminie 7 dni następujących danych: imię i nazwisko Zwycięzcy, jego adres do wysyłki Nagrody (na terenie Polski), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego („Warunek Wydania Nagrody”).
 6. W przypadku niespełnienia przez laureata Nagrody Warunku Wydania Nagrody, prawo do uzyskania Nagrody przepada, a Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 7. W przypadku, gdy w trakcie trwania Konkursu przesłanych zostanie mniej Odpowiedzi Konkursowych (zgodnych z określonym w Regulaminie warunkami) niż liczba oferowanych Nagród, nieprzyznane w Konkursie Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
 8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie laureatów w sposób niedozwolony, działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z Konkursu. Organizator lub Przedstawiciel poinformuje Uczestnika o wykluczeniu z Konkursu.
 9. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyłonionym Laureatem, Jury Konkursowe może dokonać wyboru innego Uczestnika jako Laureata danej nagrody.

 

VI. WYDANIE NAGRÓD

 1. Nagrody zostaną wysłane do 14 dni od dnia spełnienia przez Uczestnika Warunku Wydania Nagrody.
 2. Organizator ponosi koszty wysyłki Nagród przyznanych w Konkursie.

 

VII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu przedstawiane są Organizatorowi. Reklamacja powinna opisywać dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji i powinna zostać przesłana w formie elektronicznej ze wskazaniem w tytule wiadomości „Reklamacja – Konkurs Olej Beskidzki” na adres: marketing@bielmar.com.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać ponadto: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Podanie informacji wskazanych w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższych warunków nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu opisanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji listem poleconym wiążąca jest data stempla pocztowego (nadania).
 4. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 14 dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-maila zwrotnego, bądź listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji, w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie wstrzymuje dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej bądź w innej formie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Przesłanie Odpowiedzi Konkursowej przez Uczestnika zgodnie z pkt. III ust. 5 Regulaminu oznacza udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie jak i co do terytorium, z prawem do udzielania sublicencji, do korzystania ze zgłoszonej w ramach Konkursu Odpowiedzi Konkursowej w całości lub we fragmentach, jak również udzielenie zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego w Odpowiedzi Konkursowej, na wszelkich polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych lub innych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Facebooku, Instagramie i stronie www, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w sieci Internet.
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi Organizator nabywa własność nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych od Zwycięzcy, w tym majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3 poniżej, co może zostać potwierdzone poprzez podpisanie ze Zwycięzcą umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi Konkursowych.
 3. Organizator nabywa nieograniczone prawa majątkowe do przesłanych nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych oraz prawa do rozporządzania i korzystania z ich opracowań, we wszystkich krajach świata, bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalania, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotniania określoną techniką, w tym zwielokrotniania techniką drukarską, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystania w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publicznego wykonania lub odtwarzania, nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, nadawania w kinie, tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, modyfikowania, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz pojedynczych fragmentów, wystawiania, wyświetlenia, najmu, dzierżawy, umieszczania na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzania do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowania jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), swobodnego używania i korzystania z całości oraz pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy. Organizator ma prawo do przeniesienia nabytych praw autorskich do Odpowiedzi Konkursowych na podmioty trzecie.
 4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi Konkursowej, a Odpowiedź Konkursowa nie narusza powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do Odpowiedzi Konkursowej.
 5. Zwycięzca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej.
 6. Organizator ani podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych, nie są zobowiązane do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych.
 7. Organizator oraz podmioty, na które przeniesie on prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych, są uprawnione do korzystania z nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika będącego autorem nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej. Zwycięzca udziela także podmiotom wskazanym w poprzednim zdaniu upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej i zobowiązuje się nie wykonywać względem tych podmiotów przysługujących mu osobistych praw autorskich do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej.
 8. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.
 9. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe poza otrzymaną Nagrodą wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu i okres niezbędny do rozstrzygnięcia Konkursu i wydania Nagród na stronie www.bielmar.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwisy: Instagram oraz Facebook. Dołączając do Konkursu, Uczestnik nie przekazuje danych osobowych serwisom: Instagram, Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustaw.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

X. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem są Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o., ul. Sempołowskiej 63, 43-300 Bielsko-Biała wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049583,.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy w tym wysyłka nagród, oraz wykonanie obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu są:
  art. 6 ust 1 lit. a i f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) RODO) – zgoda osoby której dane dotyczą.
 4. Odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz platforma społecznościowa www.facebook.com.
 5. Przetwarzanie obejmuje:

a) W przypadku osób biorących udział w Konkursie imię (imiona) i nazwisko, nick, wizerunek uczestnika, adres poczty elektronicznej

b) W przypadku postępowania reklamacyjnego: imię, nazwisko, adres do korespondencji

c) Dane osobowe znajdujące się w komentarzach pod postem Konkursu, dane osobowe wykorzystywane w związku z przesłaniem odpowiedzi konkursowej (na platformie Instagram bądź platformie społecznościowej www.facebook.com) oraz wykorzystywane w celu komunikacji przez Messengera, takie jak: imię (imiona), nazwisko, nick, wizerunek uczestnika konkursu,

d) W przypadku osób, zwycięzców Konkursu – imię (imiona) i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres do doręczeń,

      6. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Poprzez fakt wysłania swoich danych osobowych, w sposób jak opisano w Regulaminie, osoba ta jednocześnie wyraża ZGODĘ na ich przetwarzanie, o treści jak niżej:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Zakłady Tłuszczowe Bielmar sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Sempołowskiej 63 (KRS 0000049583 NIP: 5470168857, Regon: 070487588) – moich danych osobowych, przesyłanych przeze mnie dla celu wzięcia udziału w Konkursie „Wiosenne Wyzwanie”  oraz przeprowadzenia Konkursu przez Administratora”

Jednocześnie mam świadomość, że:

a) Administratorem moich danych osobowych, przesyłanych przeze mnie dla celu wzięcia udziału w Konkursie „Wiosenne Wyzwanie” są Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o. – które będą przetwarzać dane wyłącznie w zakresie dozwolonym powszechnie obowiązującymi przepisami,

b) podanie danych jest dobrowolne – lecz konieczne celem wzięcia udziału w Konkursie, jego przeprowadzenia z moim udziałem, przekazania nagrody, rozpatrywania reklamacji oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu,

c) zgoda udzielona jest na czas trwania Konkursu,

d) postawą przetwarzania Państwa moich danych przez Administratora jest zgoda,

e) udzieloną przeze mnie zgodę mogę wycofać w każdym czasie a jej wycofanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

f) przez wycofanie zgody Administrator rozumie również usunięcie przez Uczestnika komentarza stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe”

     7. Dane osobowe:

a) Uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie, będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem lub okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu, dane osobowe tego uczestnika będą ponadto przetwarzane przez okres niezbędny przechowywania dokumentacji podatkowej

b) znajdujące się w komentarzach pod postem Konkursu oraz wykorzystywane w związku z przesłaniem odpowiedzi konkursowej oraz wykorzystywane w celu komunikacji przez Messengera, takie jak: imię (imiona), nazwisko, nick, wizerunek uczestnika konkursu, będą przechowywane przez czas prowadzenia fanpage’a przez administratora, który organizuje Konkurs.

c) Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

d) Dalsze informacje dot. przysługujących Uczestnikom praw, znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.bielmar.pl/polityka-prywatnosci/

e) Dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będzie to dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.

f) Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

g) Dane osobowe Uczestników nie stanowią podstawy dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym w formie profilowania

h) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

 


Wróć